EU menšie.jpg OPVaI mensie-02.jpg

http://europa.eu/

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/

https://www.opvai.sk/

INOVÁCIA PRODUKČNÉHO PROCESU - Významné zlepšenie produkčnej činnosti firmy ESKol.

Projekt Inovácia produkčného procesu – významné zlepšenie produkčnej činnosti firmy ESKol s.r.o. Jedná sa o logické celky: 2D/3D softvér pre statické výpočty; 3D vizualizačný softvér; Zariadenie na sušenie dreva; Obrábacie centrum; Vysokozdvižný vozík; Odsávací systém. Hlavným cieľom projektového zámeru spoločnosti ESKol s.r.o., ako žiadateľa pre získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ pre projektovú žiadosť „Inovácia produkčného procesu – významné zlepšenie produkčnej firmy ESKol“, je realizácia inovácie produkčného procesu, cez obstaranie sofistikovaného softvéru a technologických zariadení na výrobu prefabrikovaných drevených väzníkových konštrukcií. Jedná sa o logické celky, softvér na statické výpočty a 3D vizualizáciu a zariadenie na sušenie, pílenie, opracovanie, manipuláciu dreva a odsávanie pilín, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvnia kvalitu, efektívnosť a produktivitu výroby pri zlepšení pracovného prostredia vo výrobnej prevádzke v Harichovciach.

Prostredníctvom projektu bola schválena celková dotácia na inováciu produkčného procesu vo výške 178 908,97EUR.

 

Aktuality

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:

Dňa 04.01.2018 nadobudla účinnosť zmluva o poskytnutí NFP č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/F828, ktorá bola zverejnená na

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3272117&l=sk

Výzva na predkladanie cenových ponúk:

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tvoarov podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť ESKol, s.r.o. sa na základe získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to cez Operačný programu Výskum a inovácie, prioritnú os: PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičnú prioritu: 3.1 – Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov, a špecifického cieľa 3.1.1 - Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP cez schému štátnej pomoci na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou, s kódom výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 pre schválený projekt "Inovácia produkčného procesu – významné zlepšenie produkčnej činnosti firmy ESKol", ktorého poskytovateľom je MH SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“ alebo ,,MH SR“) konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie, prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)
OBSTARÁVA

cez výzvu na dodávku tovarov  – 2D/3D softvér pre statické výpočty (logický celok 1) obsahujúci moduly slúžiace na posúdenie jednotlivých konštrukcií s využitím metódy konečných prvkov a 3D vizualizačný softvér(logický celok 2), určený na návrh, analýzu a posudzovanie rôznych konštrukcií z betónu, ocele, dreva presne špecifikovaných v nasledujúcich dokumentoch.

cez výzvu na dodávku tovarov  – 2D/3D softvér pre statické výpočty (logický celok 1) obsahujúci moduly slúžiace na posúdenie jednotlivých konštrukcií s využitím metódy konečných prvkov a 3D vizualizačný softvér(logický celok 2), určený na návrh, analýzu a posudzovanie rôznych konštrukcií z betónu, ocele, dreva presne špecifikovaných v nasledujúcich dokumentoch.

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti dodávky softvérov o predloženie návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaných softvérov. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude zmluva k dodávke predmetu zákazky uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok prieskumu trhu, ich príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách prieskumu trhu.

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

Podmienky prieskumu trhu obstaranie softvérov ESKol

Podmienky prieskumu trhu ESKol softvér.pdf